Trankiel  Groningen - Japan
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  


                                        'Wij zullen onze unieke technische ontwikkelingen blijven inzetten
                                          voor het produceren van producten die het ons mogelijk maken om
                                          te co-existeren met de aarde'


                                                                                           ( Keizo Matsushima, President van
                                                                                              Kyowa Chemical Industry Co., Ltd. )


KISUMA CHEMICALS BV


Oost-Groningen, met zijn prachtige vergezichten, herinnert in veel nog aan de eens hier aanwezige uitgestrekte veengebieden, voortgekomen uit een groot moerasgebied: het Bourtanger Moor. Ontstaan in het tijdvak Atlanticum, wanneer er onder invloed van de zeespiegelstijging niet slechts sprake is van een extreem hoge grondwaterstand, maar ook de gemiddelde temperatuur enorm stijgt.
Dit door de kracht van de natuur gevormd veen zou vanaf 1600, het stichtingsjaar van de zoge-naamde Groninger Veenkoloniën, worden ontgonnen voor de akkerbouw. Het in briketten uitgespitte veen werd vervolgens gedroogd en door de veenderijen, onder de naam turf, als brandstof verkocht.

Ruim tweehonderd miljoen jaar voor het ontstaan van het veen vormden zich reeds de in dit gebied aangetroffen ondergrondse magnesiumchloride houdende zoutlagen.
De aanwezigheid van deze grondstof alsmede de winning ervan heeft ongetwijfeld een betekenisvolle rol gespeeld in de uiteindelijke keuze voor Veendam als vestigingsplaats van het in 1997 opgerichte Kisuma Chemicals BV. Een volle dochter van het Japanse Kyowa Chemical Industry Co., Ltd., gevestigd te Kagawa.
De officiële opening vond plaats op 2 juli 1999, in aanwezigheid van de Ambassadeur van Japan in Nederland de heer Ikeda, vertegenwoordigers van de Japanse gemeenschap, Commissaris van de Koningin in de Provincie Groningen de heer Alders, burgemeester van de gemeente Veendam de heer Vos en tevens een groot aantal vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit zowel binnen- als buitenland en overheidsinstanties.

Vier jaar na de feestelijke opening werd, op 1 oktober 2002, het besluit genomen om de fabriek voor magnesium verbindingen met maar liefst 40% uit te breiden. Ook daarna waren de verkoopcijfers van dien aard dat in 2005 nogmaals een capaciteitsuitbreiding volgde. En nog is de groei er niet uit, want zowel voor het eind van dit jaar als voor volgend jaar staan er wederom capaciteitsuitbreidingen gepland. Na afronding van de laatste uitbreiding zal de capaciteit ongeveer 30.000 ton per jaar be-dragen en daarmee wordt Kisuma Chemicals BV de grootste productie eenheid ter wereld voor zogenaamde synthetische hydrotalcyten, hoofdzakelijk ingezet ter vervanging van lood in PVC.
Hiermee is het bedrijf tevens één van de snelst groeiende industriële ondernemingen in het noorden van het land, hetgeen in 2005 beloond werd met de prestigieuze Top Gazelle prijs.

Het moederbedrijf, Kyowa Chemical Industry Co. Ltd, waarvan het zozeer florerende Kisuma de tot nu toe enige buitenlandse vestiging is, is een onafhankelijke producent en leverancier van fijn chemi-caliën op basis van magnesium en aluminium, en dat in het bijzonder voor farmaceutische en plastics toepassingen.
Het werd in 1947, als Kyowa Chemical, opgericht door Yoshio Matsushima voor het produceren en ver-markten van magnesium oxide voor farmaceutische toepassingen. Vijf jaar later kreeg het de huidige naam en vanaf die tijd volgde al spoedig het ene succes op de andere. Zoals in het jaar 1970 toen het als eerste ter wereld met een industriële synthese van hydrotalciet op de markt kwam.

Met de leus Unique Products through Unique Technologies hebben Kyowa en Kisuma een speciale status verkregen binnen de anorganische industrie.
Samen delen ze de visie dat het gebruik van op magnesium gebaseerde verbindingen als functionele additieven in kunstoffen en andere relevante toepassingen tot een gezonder en veiliger leefmilieu zal bijdragen.
Te co-existeren met de aarde, zoals het door de heer Keizo Matsushima, president van Kyowa Chemi-cal Co. Ltd., is verwoord. Op de eigen website, voor dit artikel uitvoerig door ons geraadpleegd, lezen we hierover onder meer ook nog:
We volgen de fundamentele principes, zoals hieronder genoemd, om zorg te dragen dat onze acties bij-dragen aan de bescherming van het globale milieu.
1. Ontwikkelen en produceren van producten waarbij rekening gehouden wordt met bescherming van het milieu.
2. Verminderen van het milieueffect verbonden aan onze economische activiteiten.
3. Om geschikt personeel te werven om globaal milieu kwesties te erkennen en actie te ondernemen.


In een oorkonde uit 1655 is er voor het eerst sprake van Veendam, waarvan de eerste bewoners uit verveners bestonden die zich hadden gevestigd op de zuidelijke plek bij de keersluis. Hoewel dus terdege ontstaan gedurende de tijd van de vervening, mist de stad de karakteristieke lintbebouwing die je bij plaatsen met dezelfde oorsprong wel aantreft. Oorzaak hiervan is het graven van twee diepen aan weerszijden van de oude rivier de Munte, het Wester- en het Oosterdiep, in Veendam. De loop van de oude Munte is nog terug te vinden in de singels en waterpartijen die hier door de wijken heen lopen.
Aan het Museumplein bevindt zich het Veenkoloniaal Museum, waar de geïnteresseerde terecht kan voor het verhaal van Oost-Groningen, de veengroei en het Bourtanger Moor. En, er kennis kan maken met de prehistorische mens, turfgravers, binnenschippers, strokartonarbeiders, zeelieden ....

Tot de gemeente behoort ook Borgercompagnie, eveneens een veenkoloniaal lintdorp, waaronder ook de veenborg Welgelegen valt, gebouwd in 1655.
Het is in dit dorp dat Nedmag Industries Mining & Manufacturing BV, leverancier van Kisuma Chemicals BV, al vijfentwintig jaar magnesiumhoudend zout naar boven haalt via een bijzondere vorm van oplosmijnbouw. Eenmaal boven wordt het dan verwerkt met dolomietsteen tot doodgebrande magnesiumoxide en calciumchloride.
De zoutlaag waar het hier om gaat ligt op een diepte van vijftienhonderd meter en is zo ongelooflijk groot dat er nog wel honderden jaren ononderbroken toevoer mogelijk is. 

© 2008 Trankiel