Trankiel Groningen - Japan 
Welkom  Terug in de tijd Japanners in Nederland Groningen en Japan Cultuurverschil Japan Groningen  
 ようこそ むかし へ オランダ の 日本人 フローニンゲン と 日本 文化のちがい 日本 フローニンゲン  

Foto: Groningen Seaports ©


NIEUW NATUURGEBIED OP 29 NOVEMBER OFFICIEEL GEOPEND

Gebied door Groningen Seaports aangekocht ter compensatie

Ter compensatie van zich in de Eemshaven vestigende energiebedrijven, als RWE en Nuon Magnum, werd door het onlangs nog met de Cobouw Award onderscheiden Groningen Seaports 50 hectare grond aangekocht om als 'nieuw' natuurgebied te worden ingericht. Vanaf januari van dit jaar is er hard aan de realisatie van dit in de Emma- en Lauwerpolder gelegen project gewerkt, met als resultaat dat er nu gesproken kan worden van onder meer een brakwater moeras dat is omzoomd door rietland. Tevens is ook de aanpalende dijk opgenomen in dit opnieuw ingericht gebied. Er worden nu diverse grassoorten op de dijk aangetroffen en het ligt in de bedoeling om dit op geheel natuurlijke wijze zo 'kaal' mogelijk te gaan houden. Hiermede is eveneens een nieuw foerageergebied gecreëerd voor de uit de Eemshaven verdreven blauwe kiekendief en velduil.  Het onder Natuurmonumenten ressorterend gebied is strikt verboden te betreden. Wel kan men langs een hiervoor aangelegd voetpad drie kijkhutten bereiken en zullen er in bepaalde periodes groepsexcursies worden georganiseerd.
Op 29 november werd de officiële opening ervan verricht door wethouder Jan Dobma van de gemeente Eemsmond. De twee door hem in het gebied losgelaten veldmuisjes symboliseerden de overdracht aan de natuur. Dit tot groot genoegen van de wethouder en een groot aantal genodigden, onder wie zich ook burgemeester Marijke van Beek en gedeputeerde Douwe Hollenga bevonden.

Wadvogelwerkgroep

Wie kunnen er een nog beter inzicht geven in dit gebied en de noodzaak ervan als de veldwerkers van de Wadvogelwerkgroep die zich al sinds jaar en dag inzet voor het belang van onze gevederde vrienden. Trankiel stelt het dan ook zeer op prijs dat één van hen, de heer Marinus Brijker, zich in april van dit jaar bereid verklaarde om ons over een deel van dit gebied, te weten Ruidhorn, nader te informeren.

Marinus Brijker: "Op uw vraag over het in de Emmapolder gelegen natuurgebied Ruidhorn, laat ik u bij deze het volgende weten.
Het gebied is in het jaar 1998 door de eigenaar Natuurmonumenten van landbouwgrond omgebouwd tot een brak plasdrasgebied. Hiervan liggen er nog een paar langs de dijk. Wat Ruidhorn betreft gaat het om een oppervlakte van 20 hectare.
Vanaf het moment dat er met de ombouw tot natuurgebied werd begonnen, voert een van de leden van onze Wadvogelwerkgroep er een monitoring uit. Enige gegevens. Tot en met de herfst van 2007 waren er gemiddeld 773 vogels aanwezig. Vanaf dat at random gekozen moment tot nu waren er gemiddeld genomen 1452 vogels aanwezig. Een ruime verdubbeling dus. Daarbij gaat het zowel om vogels die het gebruiken als hoogwatervluchtplaats als om broedvogels. Onder de eerste categorie vallen soorten zoals Scholekster, Brandgans, Bergeend, Kluut en Wulp. Wat de Scholekster betreft moet er daar helaas aan worden toegevoegd dat deze soort grotendeels is verdwenen. Waarschijnlijk verjaagd door activiteiten van een vogelringer.
Als broedvogel zijn er onder meer de volgende soorten vastgesteld: Kluut, Kievit, Graspieper, Scholekster, Grutto, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Tureluur, Visdief, Veldleeuwerik, Pijlstaart, de Witte en Gele kwikstaart en Wilde Eend.
Vanaf het voorjaar van 2003 verschijnen er regelmatig Lepelaars op de Ruidhorn, zowel rustend als foeragerend. Er zijn er wel eens 80 geteld. Bij zo'n gemiddelde moeten we wel bedenken dat het een jaargemiddelde betreft. In de trektijd liggen de maxima vele malen hoger.
In de afgelopen winter is het reeds bestaande Ruidhorngebied in omvang verdubbeld en is er tevens aan weerszijden ervan nog nieuwe natuur ingericht.

Bergeend - Foto: André Eijkenaar ©
Dit initiatief werd genomen door Groningen Seaports, in samenwerking met de energiebedrijven RWE en Nuon , ter compensatie van verloren gegane natuurwaarden door de uitbreiding van de Eemshaven. Het geheel wordt beheerd door Natuurmonumenten.
Ook belangrijk om te weten is het dat door de ligging van de Eemshaven vogels bij opkomend tij naar de zuidwestelijke buitenhoek ervan worden gestuwd. Dat houdt in dat er bij extreem hoog water grote behoefte is aan een binnendijkse ruimte als vluchtplaats. Door de uitbreiding van de Ruidhorn is die ruimte inmiddels geschapen. De tijd zelf zal het leren of het voldoende is. In het verleden werd door ons al bij tellingen vastgesteld dat bij extreme weersomstandigheden de hier liggende binnendijkse akkers vol kunnen zitten met vogels. De hiervoor al door mij genoemde zo opmerkelijke verdubbeling van het gemiddelde aantal vogels sinds 2007 zal dan ook niet toevallig zijn.
Verwacht wordt dat vogels het nieuw ontstaan gebied druk zullen gaan gebruiken. Het zou me dan ook persoonlijk zeker niet echt verbazen als bijvoorbeeld de Kluut er op tamelijk grote schaal gaat broeden. Je zou ook iets kunnen verwachten van Kokmeeuwen en misschien Visdieven. Echte koloniebroeders en we hebben moeten vaststellen dat die in een kort tijdsbestek van 10 jaar als zodanig van de Groninger noordkust zijn verdwenen. We wijten dat aan het feit dat de hier aanwezige kwelders door het verruigen grotendeels ongeschikt zijn geworden voor deze vogelsoorten. De delen die nog wel geschikt zijn, worden in het voorjaar en de zomer relatief intensief beweid door paarden, op een enkele plek ook door schapen in grote dichtheden en hier en daar door runderen. Dat zorgt voor verstoring en vermoedelijk doet dan predatie de rest. Hierbij opgemerkt dat predatie op zich wel in een natuurlijk systeem thuishoort. Echter, in combinatie met het ongeschikt worden van het habitat, wordt het voor de koloniebroeders wel erg moeilijk om zich nog te handhaven.  Al met al kunnen we concluderen dat de nieuwe inrichting voor vogels tegemoet komt aan een grotere behoefte dan we ons misschien realiseren."Kluut - Foto: André Eijkenaar ©


Voor meer informatie, zie ook: Wadvogelgroep

Natuurmonumenten

Groningen Seaports

Voor meer foto's van André Eijkenaar, zie:  Natuurkijker


 Deel van Emmapolder Natuurgebied


© 2010 Trankiel